Friday, September 04, 2015

CNN TÜRK brings you a special report on Taiwan

(Photo source: CNN TÜRK)

A couple of weeks ago I heard from my Turkish teacher that there would be a CNN TÜRK special on Taiwan in 4 parts. The show is going introduce many different aspects of Taiwanese culture. I missed the first two episodes but fortunately all episodes are available on CNN TÜRK's website. Go visit and learn about Taiwan!

Birkaç hafta önce Türkçe hocam CNN TÜRK'te tayvan hakkında toplam 4 bölümden oluşan bir program olacağını söyledi. Bu program Tayvan kültürünün pek çok yönünü tanıtacak. Ilk 2 bölümü kaçırdım fakat Allah'tan programın bütün bölümleri CNN TÜRK'ün sitesinde mevcut. Siteyi ziyaret edin ve Tayvan hakkında bilgilenin!

兩個禮拜前我聽我土耳其文老師說 CNN TÜRK 會播出一系列介紹台灣的特別節目(一共四集)。這個節目將介紹台灣不同風貌和文化等。我前兩集沒看到過所幸CNN TÜRK網站上可以直接線上收看。有興趣的可以去看看外國人如何介紹台灣的!

liǎng gè lǐ bài qián wǒ tīng wǒ tǔ ěr qí wén lǎo shī shuì  CNN TÜRK  huì bō chū yī xì liè jiè shào tái wān de tè bié jié mù ( yī gòng sì jí )  zhè ge jié mù jiāng jiè shào tái wān bù tóng fēng mào hé wén huà děng。  wǒ qián liǎng jí méi kān dào guò suǒ xìng CNN TÜRK  wǎng zhàn shǎng kě yǐ zhí jiē xiàn shàng shōu kàn 。 yǒu xìng qù de kě yǐ qù kàn kan wài guó rén rú hé jiè shào tái wān de!

(Photo source: CNN TÜRK)

Labels: ,